Avgörande besparingar och nöjda kunder

Sedan 2010 har svenska flygplatsinnehavare rätt att handla upp flygtrafikledningstjänsten fritt. Det här har kraftigt förbättrat förutsättningarna för svenska flygplatser att överleva i en hård verklighet.

Avregleringen har inneburit att kostnaderna har kunnat sänkas med 20 till 30 procent för de flygplatser som upphandlat tjänsterna av ACR. Det här är välkommet då Sveriges regionala flygplatser är under stark ekonomisk press och är i stort behov av de besparingar som kan göras.

De besparingar som konkurrensutsättningen innebär kan vara avgörande för att en mindre flygplats ska överleva. Det här är oerhört viktigt då de regionala flygplatserna utgör en betydande funktion för Sveriges näringsliv och spelar en central roll för alla människor som bor utanför storstadsregionerna.

För de flygplatser som har handlat upp flygtrafikledningstjänsten av ACR innebär besparingarna större möjlighet att utveckla flygplatserna utan att behöva be kommunala eller statliga ägare om stöd. Samtidigt stärker de sin konkurrenskraft då flygtrafikledningstjänsten totalt blir billigare för flygbolagen.

De besparingar som har gjorts i kombination med att ACR kan erbjuda en kundanpassad och skräddarsydd tjänst som ger högre kvalitet för varje flygplats har lett till att ACR har mycket nöjda kunder på flygplatserna runt om i landet.

Samtidigt redovisar tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen att kostnaderna för de flygplatser som upphandlat flygtrafiktjänster har sänkts med i genomsnitt 17 procent oavsett vilken leverantör som har valts. Det vill säga även de flygplatser som har genomfört en upphandling men valt att inte byta leverantör. Det här betyder att ACRs intåg på marknaden även har pressat LFVs priser.

Genom ACRs intåg på marknaden har förutsättningarna för svenska regionala flygplatsers överlevnad ökat betydligt.  Det här är mycket viktigt för den regionala utvecklingen i Sverige, för att Sverige ska uppnå de transportpolitiska målen och för att öka det svenska näringslivets konkurrenskraft.

En återreglering av lokal flygtrafikledning på de regionala och statliga flygplatserna får allvarliga konsekvenser ute i landet

Uteblivna besparingar för flygplatserna runt om i landet, högre biljettpriser för resenärerna från regionala flygplatser, försämrad regional utveckling för näringslivet och sämre kommunal service ute i landet.

Det är några av de konsekvenser som kan förväntas om majoriteten riksdagens trafikutskott väljer att återreglera den lokala flygtrafikledningen.

Skola och omsorg drabbas

Om Trafikutskottets vilja går igenom innebär det uteblivna möjligheter för flygplatser runt om i landet att minska sina kostnader. För de flygplatser som redan har upphandlat tjänsten av andra aktörer än LFV skulle det antagligen betyda att även dessa måste gå tillbaka till LFV med höjda kostnader som följd.

Det här betyder att kommuner och näringsliv i de aktuella regionerna måste skjuta till resurser för att flygplatserna ska överleva. Därmed ställs flygplatsernas behov mot behoven i övrig offentligt finansierad verksamhet såsom skolor och omsorg. I värsta fall måste flygplatser läggas ner.

Ju större antal flygplatser som undandras möjligheten att konkurrensupphandla flygtrafiktjänster, desto mindre effektivt kommer tjänsten att kunna levereras och desto mindre kommer kostnaderna för flygplatserna att kunna minska.

Se veckans debattartiklar i DI

DI debatt 140401

DI debatt 140403

Regionala flygplatser i fara – nwt.se

 
NyhetLars Rodvaldr