Hela världen behöver flygtrafiktjänster. Någon som dirigerar, informerar, larmar och håller koll på vädret. Läs mer.

 

63985166_l_2500_duo_lighter.jpg
verksamhetsmål

Flygkartan ritas om

Under de kommande åren ritas den svenska flygkartan om när det gäller marknaden för trafikledning. Förutom att driva flygtrafiktjänst vid kommunal- och privatägda flygplatser är vårt mål att driva 50% av Swedavias kontrolltorn senast 2020.

ACR har som mål att senast 2018 också driva flygtrafiktjänst utanför Sveriges gränser. Med vår platta och flexibla organisation kapar vi kostnader i alla led och är därmed en mycket konkurrenskraftig aktör vid upphandlingar.

Redan nu är ACR en attraktiv arbetsgivare. Vi drar fördelar av att arbeta decentraliserat, och vi utnyttjar och belönar allt kunnande hos vår personal – inte bara erfarenhet och kompetens inom flygtrafikledning.

Single European Sky

Kapacitetsproblemen i luftrummet runt Europas största flygplatser kulminerade vid slutet av 90-talet. Efter studier av luftrumskapacitet och effektivitet i USA och Europa enades EU om ett effektiviseringsprogram med målet att skapa ett gemensamt luftrum i Europa – Single European Sky (SES).

Förseningar i luftrum och vid flygplatser förutses bli ett stort problem även i framtiden. Detta beror framförallt på nationell isolering – Europas luftrum är fragmentiserat i jämförelse med USA. SES-programmet tar sikte på ett luftrum oberoende av nationsgränser inom EU, med ett harmoniserat regelverk där civilt och militärt samutnyttjande kan utvecklas.

Utvecklingen ställer krav på övergång till områdesnavigering och en omfattande teknisk förnyelse av navigeringsutrustning i flygplan och av trafikledningssystem på marken. De cirka 50 områdeskontrollcentraler (ATCC) som finns i Europa idag förväntas kunna reduceras till mellan sju och tio under de närmaste 20 åren.

 
iStock-502660895_2500_duo_#7BCDEA.jpg

Flygtrafiktjänstens delar

Flygkontrolltjänst

Flygkontrolltjänst är helt enkelt att se till att flygplan inte kommer för nära varandra, eller för nära marken. Vi arbetar efter väl beprövade metoder och internationella standarder som är lag i hela EU. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet i Sverige och garanterar att regelverket följs av alla företag som tillhandahåller flygtrafikledningstjänster i Sverige – samma villkor gäller för ACR, LFV och andra aktörer.

Flyginformationstjänst

ic_airplanemode_active_48px@2x.png

I de delar av luftrummet där vi inte behöver separera flygtrafiken utövar vi istället flyginformationstjänst. Vi informerar flygplan och helikoptrar så att de lättare kan se och undvika varandra. På så sätt verkar vi för en hög flygsäkerhet även i det okontrollerade luftrummet.

Alarmeringstjänst

bell-54@2x.png

Vi har direktkanaler till Flygräddningscentralen och SOS och kan snabbt larma om något oförutsett inträffar under en flygning. Vi tar alltid det säkra före det osäkra och larmar hellre en gång för mycket. När vi väl har larmat försöker vi underlätta pilotens jobb så mycket som möjligt för att nå fram till en säker landning.

Meteorologisk observationstjänst

Två gånger i timmen rapporterar vi flygplatsens väder (METAR) till SMHI. I utbyte får flygplatsen en väderprognos (TAF) som flygbolag och fritidsflygare använder för att planera sin flygning.

För närvarande publiceras denna väderinformation på LFV’s AROWeb

50898575_l_2500_duo.jpg
 

Ordlista

ACC (Area Control Centre) avser områdeskontrolltjänster.

AFIS (Aerodrome Flight Information Services) avser flyginformationstjänster vid icke kontrollerad flygplats.

ANS (Air Navigation Services) avser flygtrafiktjänster.

ANSP (Air Navigation Services Provider) avser leverantör av flygtrafiktjänster.

APP (Approach Control Services) avser inflygningskontrolltjänster.

ASM (Air Space Management) avser luftrumsplanering.

ATC (Air Traffic Control Services) avser flygkontrolltjänster.

ATFM (Air Traffic Flow Management) avser flödesplanering.

ATM (Air Traffic Management) avser flygledningstjänster.

ATS (Air Traffic Services) avser flygtrafikledningstjänster.

ATS-enhet avser flygtrafikledningsenhet. En ATS-enhet är en civil eller militär enhet som ansvarar för att sköta flygtrafikledning och en sammanfattande benämning på enhet som tillhandahåller flygkontrolltjänster, AFIS-tjänster och/eller utgör ATS-rapportplats.

CNS (Communication, Navigation, Surveillance) avses teknisk utrustning kring kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster.

FIS (Flight Information Services) avser flyginformationstjänster.

GAT (General air traffic) Flygning som utförs enligt civila trafikregler och procedurer.

OAT (Operational air traffic) Flygning som utförs enligt militära operativa flygregler och procedurer.

INFRA (Infrastructure) avser infrastruktur.

MET (Meteorological Services) avser flygvädertjänster.

SAR (Search and Rescue) avser flygräddningstjänster.

TMC (Terminal Control Centre) avser ett organ som utövar områdes- och inflygningskontrolltjänster inom terminalområde och kontrollzon.

TWR (Tower) avser plats varifrån flygtrafikledningstjänster för flygplatstrafik som regel utövas.