Kraftigt ökade kostnader för flygplatser vid en återmonopolisering

En riksdagsmajoritet har i ett så kallat tillkännagivande beslutat att lokal flygtrafikledning inte längre ska kunna upphandlas av landets flygplatser, det har lett till att Näringsdepartementet mot sin egen vilja tvingats att ta fram ett förslag till återreglering. Efter att deras förslag har skickats på remiss har Näringsdepartementet i förra veckan meddelat att de inte avser att lämna en proposition till riksdagen. Vad händer nu?

Kommer S, MP och V tillsammans med SD fortsätta drevet och arbeta för att stänga förutsättningarna till en fungerande marknad av flygtrafiktjänster?  Stänger man marknaden så blir följderna att flygnäringen får ta hundratals miljoner i ökade kostnader. En ekonomisk katastrof för flygplatserna och deras ägare om de inte får fortsätta upphandla flygtrafikledningstjänster i konkurrens.

Eftersom samtliga flygplatser, förutom de största, idag går med förlust kommer deras ägare, kommuner och landsting, att tvingas lämna åtskilliga miljoner i årliga ägarbidrag jämfört med om flygtrafiktjänsterna upphandlas i konkurrens.

Avregleringen av flygtrafiktjänster kom till 2010 på begäran av flygplatserna själva. Eftersom flygtrafiktjänster kan stå för upp till hälften av en flygplats kostnader var konkurrensupphandling synnerligen önskad av landets flygplatser. De flygplatser som hittills upphandlat tjänsten har bevisligen fått avsevärda kostnadsreduceringar, oavsett om de behållit Luftfartsverket eller valt en ny lösning, antingen i egen regi eller genom ACR. Att landets flygplatser får upphandla flygtrafiktjänst i konkurrens har gett flygledning till samma höga kvalitet som under det statliga Luftfartsverkets (LFV) monopoltid. Men till 15-30 procent lägre pris.

Argumenten för en återmonopolisering saknas. Inga säkerhets- eller kvalitetsproblem på grund av avregleringen har rapporterats från flygplatserna, flygbolagen eller kunnat påvisas av tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen. Inga problem med den nuvarande möjligheten för flygplatserna att upphandla flygtrafikledning har på ett trovärdigt sätt kommit fram ens i riksdagsdebatten.

En återreglering av de lokala flygtrafiktjänsterna skulle leda till att marknaden för privata aktörer helt försvann och vore ett djupt ingrepp i näringsfriheten. Riksdagens tillkännagivande skulle dessutom motverka det av riksdagen beslutade transportpolitiska målet om tillgänglighet till flyg i hela landet.

För näringslivet hotas tillgängligheten till effektiva flygförbindelser och transporter i hela landet. Om de ökade kostnaderna för flygledning läggs på flygplatsernas avgifter och därmed ytterst på biljettpriset fördyras kommunikationen.

Flyget kompenserar för Sveriges särskilt stora geografiska avstånd och gör det möjligt att driva företag i hela landet. Flyget gör att företagare snabbt kan ta sig från sin ort till sin marknad. Goda kommunikationer är bättre än regionalpolitiska stöd.

ACR ifrågasätter kraftigt motiven bakom en monopolisering av flygtrafiktjänster som riksdagen i majoritet röstade fram i juni 2013. Dagens system fungerar väl, uppfyller samtliga säkerhetskrav och gör det till kraftigt lägre kostnader mot tidigare. Det är dags att ansvariga rikspolitiker inser konsekvenserna av sina beslut och agerar. Annars riskerar flera flygplatser att stängas och de transportpolitiska målen riskerar att inte kunna uppnås.

 
NyhetLars Rodvaldr