Cityflygplatsen i Göteborg ska göra om upphandling av flygtrafiktjänster

Förvaltningsrätten i Göteborg förordnar att Cityflygplatsen i Göteborg AB ska göra om upphandling av flygtrafiktjänster och MET med tillämpning av bestämmelserna i LUF.

* Frågan om Cityflygplatsen upphandling strider mot LUF.

I målet är obestritt att upphandlingen, som överstiger tillämpligt tröskelvärde, inte annonserats, att förfrågningsunderlaget inte är transparent samt att prisutvärderingsmodellen strider mot likabehandlingsprincipen, transparensprincipen och 1 kap. 24 § LUF. Förvaltningsrätten finner inte skäl till annan bedömning. Cityflygplatsen har således brutit mot LUF.

Sammantaget finner förvaltningsrätten att ACR lidit eller kan komma att lida skada genom att Cityflygplatsen inte tillämpat bestämmelserna i LUF, att felaktigheterna främst rör den konkurrensuppsökande ledet samt att rättelse inte kan ske på annat sätt genom att upphandlingen görs om enligt bestämmelserna i LUF. ACR talan ska därför bifallas.

 
NyhetLars Rodvaldr