SAS bidrar till ökat välstånd i Sverige och Skandinavien

SAS har bett Copenhagen Economics (CE) att genomföra en analys av SAS bidrag till samhällsekonomin i Sverige, Norge och Danmark som helhet och per land. SAS bidrar till BNP genom direkta, indirekta och inducerade effekter. Utöver – och viktigare än – detta bidrar SAS till att öka Skandinaviens och Sveriges tillgänglighet till resten av världen. Som nätverkssällskap med Arlanda som bas är det samhällsekonomiska bidraget per passagerare större jämfört med andra flygbolag.

I rapporten kvantifierar CE först SAS direkta, indirekta och inducerade bidrag via skapandet av arbetstillfällen och effekten på BNP i Skandinavien och Sverige. Detta görs systematiskt med utgångspunkt i SAS årsresultat och så kallade input-output tabeller från de nationella statistikdatabaserna.

Därtill kvantifierar CE värdet av den tillgänglighet SAS nätverk bidrar med till Sveriges BNP. CE visar hur den ökade tillgängligheten bidrar genom att locka fritidsresenärer och affärsresenärer till de nordiska länderna. CE illustrerar också hur tillgängligheten bidrar till Sveriges internationella attraktionskraft genom att kvantifiera effekten av en interkontinental SAS-rutt på utländska direktinvesteringar.

Wilhelm Wohlfahrt