Monopol eller konkurrens i samfällda inflygningszoner?

Sammanfattning

En stor del av den svenska marknaden för flygtrafikledning öppnades för konkurrens från den 1 september 2010. Flygtrafikledningen i det övre luftrummet, områdeskontrollen, är fortfarande ett monopol som sköts av Luftfartsverket, medan det är fri konkurrens om att sköta inflygnings- och flygplatskontrollen i det lägre luftrummet.

Men det har uppstått en osäkerhet om situationen för inflygningskontrollen i samfällda inflygningszoner (också kallade samfällda terminalområden eller TMA). Samfällda inflygningszoner är inflygningszoner som omfattar mer än en flygplats och där flygtrafikledningen som utgångspunkt är relativt komplex. Transportstyrelsen har i december 2011 i ett beslut bekräftat att samfällda inflygningszoner ska konkurrensutsättas. Luftfartsverket har senare överklagat beslutet, men Högsta Förvaltningsdomstolen avvisade överklagandet i slutet av april 2013. Regeringens utredare, generaldirektör Jonas Bjelfvenstam drog i april 2012 slutsatsen att det av ekonomiska skäl var bäst om flygtrafikledningen i samfällda inflygningszoner (och på militära flygplatser) inte konkurrensutsätts och att de istället borde omfattas av monopolet. Bjelfvenstam argumenterar utifrån ekonomisk teori att konkurrensutsättning av samfällda inflygningszoner leder till höga transaktionskostnader, låg ekonomisk effektivitet och dålig koordination.

Ifall Bjelfvenstam har rätt, betyder det att storleken av den konkurrensutsatta delen av marknaden faller med mer än 40 procent. Det kommer att reducera den planerade vinsten vid konkurrens och göra det mindre attraktivt att gå in på marknaden för flygtrafikledning i Sverige.

Men Bjelfvenstam drar fel slutsatser. Copenhagen Economics visar att de förmodade höga transaktionskostnader bygger på ett klart ekonomiskt missförstånd, att den förmodade låga effektiviteten är osannolik och odokumenterad och att fortsatt monopol helt enkelt är en oproportionell lösning på eventuella problem med komplex koordination.

Copenhagen Economics konkluderar att det finns bra ekonomiska skäl till att hålla fast vid Transportstyrelsens ursprungliga beslut och konkurrensutsätta samfällda inflygningszoner.

Detta utlåtande är producerat och skrivet av det oberoende ekonomiska konsultbolaget Copenhagen Economics på uppdrag av ACR Aviation Capacity Resources AB.

Monopol eller konkurrens i samfällda inflygningszoner

 
NyhetLars Rodvaldr