Flygtrafikledningstjänst åter i statens regi?

Riksdagen ger regeringen tillkänna som sin mening vad utskottet anför om att den lokala flygtrafikledningstjänsten på Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och flygplatser som Försvarsmakten har ett stort behov av samt flygplatser inom samfällda terminalområden även fortsättningsvis enbart ska utövas av Luftfartsverket. 

Det glädjer ACR att det bara skilde 6 röster (152 mot 146) i voteringen i riksdagen. Sedan hearingen i trafikutskottet den 16 maj har ACR fått stärkande och positiv uppmärksamhet i media över hela landet. Vårt uppdrag idag och framöver är att erbjuda Sveriges flygplatser en säker, kostnadseffektiv och kundanpassad flygtrafikledningstjänst.

Monopolet inom flygtrafikledning är otidsenligt och resurskrävande. Det äventyrar på sikt Sveriges konkurrenskraft och regionalpolitik. ACR kommer därför oförtrutet att arbeta vidare för att fri konkurrens ska gälla på samtliga av landets flygplatser, säger Wilhelm Wohlfahrt, vd ACR.

 
NyhetLars Rodvaldr