ACR rättar felaktig uppgift från Halmstad flygplats (HFAB)

ACR har valt att publicera HFAB:s senaste utvärderingsprotokoll på ACR:s hemsida, med påpekande av den uppenbart felaktiga grund som HFAB:s angivit till stöd för beslutet att förkasta ACR:s anbud. Vi har valt att göra denna publicering då det kan skada ACR som företag ifall felaktiga uppgifter, som att ACR inte är certifierad för de tjänster vi utför, kommer ut i media eller på marknaden. 

I upphandlingens anbudsinbjudan anges bl.a. följande: ”Leverantören ska vid tidpunkten för anbudsinlämnande vara certifierad som leverantör av flygtrafiktjänster enligt förordningen EG nr 1035/2011.”. ACR var vid anbudstillfället innehavare av ett giltigt certifikat, och uppfyllde således skallkravet. HFAB ansåg också vid upphandlingens ursprungliga utvärdering att ACR uppfyllt samtliga obligatoriska krav. Efter att certifikatet löpt ut den 28 februari 2018 har ACR också erhållit ett förnyat certifikat som gäller mellan den 1 mars 2018 – den 31 december 2020.

Det är alltså helt felaktigt att ACR inte uppfyller skallkravet avseende certifiering i upphandlingens anbudsinbjudan. ACR finner det anmärkningsvärt att HFAB inte på något sätt har efterhört med ACR innan den nya utvärderingen genomfördes för att få besked om certifieringen hade förnyats. Istället har HFAB – helt felaktigt – utgått från att ACR inte varit certifierat, trots att det förelåg ett giltigt certifikat vid upphandlingens start.

HFAB måste ha insett att ACR, i egenskap av en etablerad aktör på marknaden, innehar fullgod certifiering för att utöva sin verksamhet. Trots detta har HFAB, utan att på något sätt efterhöra med ACR, förkastat ACR:s anbud på en uppenbart felaktig grund.

ACR har tillskrivit HFAB med påpekande av den uppenbart felaktiga grund som beslutet vilar på. HFAB har emellertid vidhållit sin bedömning av ACR:s anbud. ACR kan inte tolka HFAB:s agerande på något annat sätt än att HFAB så långt det är möjligt kommer att säkerställa att LFV förblir leverantör till HFAB.

Mot bakgrund härav meddelar ACR att eftersom HFAB står fast vid det besked som anges i utvärderingsprotokollen och genomför en ny upphandling av flygtrafikledningstjänster och MET, kommer ACR inte att inkomma med anbud i denna nya upphandling.

Se nedan bilagor; utvärderingsprotokoll och tilldelningsbeslut från HFAB

HFAB utvärderingsprotokoll daterat 23 mars 2018

HFAB tilldelningsbeslut daterat 25 april 2018

 

 

Wilhelm Wohlfahrt