ACR deltog på ett remissmöte på Näringsdepartementet

Mötet avsåg redovisning av lämnade remissvar angående “återreglering av viss flygtrafiktjänst”.

Vid mötet den 12 februari deltog Försvarsmakten, Försvarsdepartementet, Trafikverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Swedavia, Svenska Regionala Flygplatser, Svenskt Flyg och Svenska FlygBranschen.

Ansvarig för remissmötet var statssekreterare Ingela Bendrot och rättschef Lennart Renbjer, Näringsdepartementet.

ACR framförde följande huvudpunkter ur ACR remissvar: Ökade kostnader för landets flygplatser

 • Trafikanalys konstaterar att marknadsöppningen kom till efter direkta önskemål från de lokala flygplatserna. Flygtrafikledning svarar sammantaget för upp till 50 procent av en mindre flygplats kostnader.
 • Samtliga lokala flygplatser går med förlust. Den sammantagna förlusten uppgick till 291 miljoner kronor år 2010 enligt Trafikanalys.
 • Dessa förluster måste täckas av flygplatsernas ägare, vilket innebär att kommuner, landsting och regioner måste ställa flygplatsernas behov emot behoven i övrig offentlig verksamhet.
 • Avregleringen har inneburit att kostnaderna har sänkts med mellan 15 och 30 procent.
 • Transportstyrelsen skriven i ”Utredningsuppdrag angående återreglering av viss flygtrafiktjänst” (2014-01-27) ”Vid en jämförelse av kostnadsutvecklingen efter avregleringen konstateras att kostnaden blivit påtagligt lägre för samtliga nio flygplatser som efter upphandling valt att byta leverantör. Kostnadsminskningen för de nio flygplatserna varierar inom intervallet 0,5 miljoner SEK till närmare 2 miljoner SEK. Det motsvarar kostnadssänkningar mellan 15 procent och 50 procent. Totalt identifieras en kostnadsminskning för den lokala flygtrafiktjänsten för de nio flygplatserna på c:a 8,5 miljoner SEK per år.” Det innebär en samlad besparingspotential genom upphandling av lokal flygtrafiktjänst kring 300 miljoner kronor.
 • Luftfartsverkets skrivelse till regeringen (2014-01-27) bevisar tydligt att en återreglering leder till ökade kostnader.

Negativa effekter för de transportpolitiska målen - transportpolitiska mål om tillgänglighet

 • Trafikanalys har visat att en återreglerad marknad för flygtrafiktjänst har återverkningar på de transportpolitiska målen och principerna. De svenska flygplatserna och framförallt de regionala flygplatserna fyller en central funktion för att bidra till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa nås.
 • Flyget kompenserar för Sveriges särskilt stora geografiska avstånd och gör det möjligt för näringslivet att verka över hela landet.

De transportpolitiska principerna slår enligt Trafikanalys bl.a. fast att:

 • ”Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former.”
 • ”Konkurrensen mellan olika trafikutövare och transportalternativ ska främjas.”
 • Den föreslagna återregleringen står i strid med dessa mål och principer. Den flyttar inflytande och beslutanderätt från regionala flygplatser och deras oftast kommunala huvudmän till staten och Luftfartsverket, som ges monopolistens ställning. Flyget i Sverige som helhet och i synnerhet som alternativ i vissa delar av Sverige missgynnas genom ökande kostnader för flygtrafiktjänst relativt andra transportalternativ.

Inga grunder för en återreglering ges i lagrådsremissen

 • Ingenstans i lagrådsremissen förklaras varför marknaden skulle behöva återregleras. De effekter som kan konstateras av avregleringen och flygplatsernas möjligheter att upphandla flygtrafiktjänster är positiva. Till dessa hör kraftigt reducerade kostnader för lokala flygtrafiktjänster, till gagn för landets flygplatser och de transportpolitiska målen.

Förslaget strider mot svensk grundlag och EU-rätt

 • De föreslagna förändringarna i utkastet till lagrådsremiss innebär både 1.) en begränsning i rätten att driva näring i form av flygtrafikledningstjänster och 2.) en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster avseende flygtrafikledning.
 • Frågan om de föreslagna ändringarna är förenliga med rätten att driva näring i svensk grundlag (2 kapitlet 17 § regeringsformen) och den grundläggande EU-rättsliga principen om fri rörlighet för tjänster i EUF-fördraget har inte berörts i utkastet till lagrådsremiss eller under ärendets tidigare beredning.
 • Det måste göras en noggrann utredning och bedömning om de föreslagna ändringarna är förenliga med svensk grundlag och EU-rätten.

Sammanfattande slutsatser

Konsekvenserna av den i lagrådsremissen föreslagna återreglering av marknaden för flygtrafiktjänster skulle bli entydiga:

 • Kraftigt ökade kostnader för landets flygplatser, varav de allra flesta idag gör ekonomiska underskott.
 • Kraftigt ökade kostnader för flygplatsernas huvudmän, inte minst kommuner och landsting, genom ökande behov av driftsbidrag.
 • Kraftigt ökade kostnader för flygbolag på en marknad där många aktörer brottas med lönsamhetsproblem.
 • Tydligt negativa konsekvenser för de transportpolitiska målen och principerna, bl.a. om tillgänglighet, då förslaget framkallar risk för nedläggning av flygplatser, flyglinjer och avgångar.
 • Marknaden för flygtrafiktjänster skulle återgå till en statlig monopolsituation, där vare sig svenska eller utländska aktörer skulle kunna verka.
 • Total förlust av konkurrenstryck i produktion av flygtrafiktjänster.
 • Allvarliga inskränkningar i näringsfriheten.
 • För ACR skulle förslaget innebära att företaget inte längre skulle ha underlag för verksamhet i Sverige.
 • ACR:s möjlighet att konkurrera på den internationella marknaden skulle skadas, i avsaknad av en öppen hemmamarknad.
 • Luftfartsverkets möjlighet att konkurrera på den internationella marknaden skulle skadas om de stänger ute konkurrens på sin hemmamarknad.
 
NyhetLars Rodvaldr